KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.    Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Niwa Hodowla Roślin Jagodowych spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeznej 565 33-386 Podegrodzie, reprezentowana przez wiceprezesa Bartłomieja Danka, e-mail: biuro@niwabrzezna.pl

2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia[1].3.    Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, wystawiania faktur VAT, oświadczeń, dokumentów szkółkarskich, ofert oraz dla celów podatkowych. Mogą być także przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
5.    Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania czynności wymienionych w punkcie 4 niniejszego pisma.
6.    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
7.    Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, ZUS, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
8. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10.    Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z czynności wymienionych w punkcie 4 niniejszego pisma i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.