Spółkę Niwa Hodowla Roślin Jagodowych tworzy grupa pasjonatów zatrudnionych w celu realizacji projektów związanych z uzyskaniem nowych odmian roślin jagodowych.

Wyzwanie jakie zostało podjęte przez firmę stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne na odmiany dostosowane do warunków klimatycznych występujących w Polsce, o wysokiej jakości owoców, wysokich walorach zdrowotnych oraz zoptymalizowanej technologii produkcji.

Niwa jest jedyną prywatną firmą hodowlaną w Polsce o tak szerokim spektrum działalności.   Program hodowlany opracowany przez Spółkę Niwa jest największy w Europie pod względem liczby gatunków roślin jagodowych objętych hodowlą, liczbą wykonywanych corocznie krzyżówek oraz liczbą ocenianych pojedynków. W ramach prowadzonej działalności Spółka współpracuje z wieloma plantatorami z kraju i z zagranicy w celu testowania klonów na najwyższym stopniu selekcyjnym.
Niwa podejmuje także współpracę z jednostkami badawczymi rozbudowując własne kompetencje i możliwości w prowadzonych badaniach. Wyniki publikowane są w czasopismach popularnonaukowych, naukowych i na konferencjach branżowych.

W ramach prowadzonej działalności komercyjnej oferujemy najwyższej jakości materiał szkółkarski własnych odmian.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania zamówień na sadzonki odmian:

jeżyna: Gloria

malina: Delniwa, Jantar, Heban

truskawka: Amarant,  Alfa Centauri

Niwa prowadzi badania zmierzające do uzyskania nowych odmian także w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską:

POIR.01.01.01-00-0073/16, pt. „Opracowanie nowych, odmian roślin jagodowych (malina, truskawka, jeżyna) dla przetwórstwa o podwyższonej wartości biologicznej i użytkowej, w tym ograniczonej podatności na choroby i szkodniki, o cechach stanowiących o wysokiej opłacalności produkcji (m.in. maszynowy zbiór owoców maliny i jeżyny).” Projekt realizowany od lipca 2016 roku. Termin zakończenia prac projektowych grudzień 2023 roku.

POIR.01.01.01-00-0005/17, pt. „Uzyskanie nowych odmian maliny czarnej w procesie hodowli twórczej oraz opracowanie technologii dla ukierunkowanej produkcji owoców”. Projekt realizowany jest od kwietnia 2017 roku. Termin zakończenia prac projektowych grudzień 2023 roku.

POIR.01.01.01-00-0005/17, pt. „Opracowanie nowych, wysokiej jakości odmian maliny, jeżyny i truskawki spełniających wymagania rynku owoców świeżych o podwyższonych walorach prozdrowotnych”. Projekt realizowany jest od października 2020 roku. Termin zakończenia prac projektowych grudzień 2023 roku.

 

RPMP.01.02.01-12-0305/17, pt. „Opracowanie nowych odmian suchodrzewu jadalnego dostosowanych do warunków klimatycznych Polski, o owocach deserowych i/lub do przetwórstwa z uwzględnieniem ich wysokiej wartości prozdrowotnej oraz opracowanie uproszczonej technologii produkcji.”  Projekt był realizowany od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2021.

Głównym celem jest opracowanie nowych genotypów gatunku o cennych dla zdrowia właściwościach owoców-suchodrzewu jadalnego oraz przetestowanie ich przydatności na rynek owoców deserowych oraz do celów przemysłu przetwórczego, a także opracowanie optymalnych metod uprawy. 

Całkowita wartość projektu: 873688,84 PL

Wymienione projekty realizowane są w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia Prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, działanie: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, poddziałanie: Projekty badawczo –  rozwojowe przedsiębiorstw.