O Nas


Spółkę Niwa Hodowla Roślin Jagodowych tworzy grupa pasjonatów zatrudnionych w celu realizacji projektów
związanych z uzyskaniem nowych odmian roślin jagodowych.

Wyzwanie jakie zostało podjęte przez firmę stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne na
odmiany dostosowane do warunków klimatycznych występujących w Polsce, o wysokiej jakości owoców,
wysokich walorach zdrowotnych oraz zoptymalizowanej technologii produkcji.

NIWA BRZEZNA

NIWA BRZEZNA

Niwa Brzezna


Niwa jest jedyną prywatną firmą hodowlaną w Polsce o tak szerokim spektrum działalności.

Program hodowlany opracowany przez Spółkę Niwa jest największy w Europie pod względem liczby gatunków
roślin jagodowych objętych hodowlą, liczbą wykonywanych corocznie krzyżówek oraz liczbą ocenianych
pojedynków.

W ramach prowadzonej działalności Spółka współpracuje z wieloma plantatorami z kraju i z zagranicy w
celu testowania klonów na najwyższym stopniu selekcyjnym.

Nowoczesność


Niwa podejmuje także współpracę z jednostkami badawczymi rozbudowując własne kompetencje i możliwości w
prowadzonych badaniach. Wyniki publikowane są w czasopismach popularnonaukowych, naukowych i na
konferencjach branżowych.

W ramach prowadzonej działalności komercyjnej oferujemy najwyższej jakości materiał szkółkarski własnych
odmian.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania zamówień na sadzonki odmian:

      1) Jeżyna: GlorNiwa
      2) Malina: Delniwa, Jantar, Heban
      3) Truskawka: Amarant, Alfa Centauri
NIWA BRZEZNA

Niwa prowadzi badania zmierzające do uzyskania nowych odmian także w ramach programów współfinansowanych
przez Unię Europejską:
POIR.01.01.01-00-0073/16, pt. „Opracowanie nowych, odmian roślin jagodowych (malina, truskawka, jeżyna) dla
przetwórstwa o podwyższonej wartości biologicznej i użytkowej, w tym ograniczonej podatności na choroby i
szkodniki, o cechach stanowiących o wysokiej opłacalności produkcji (m.in. maszynowy zbiór owoców maliny i
jeżyny).” Projekt realizowany od lipca 2016 roku. Termin zakończenia prac projektowych grudzień 2023 roku.

POIR.01.01.01-00-0005/17, pt. „Uzyskanie nowych odmian maliny czarnej w procesie hodowli twórczej oraz
opracowanie technologii dla ukierunkowanej produkcji owoców”. Projekt realizowany jest od kwietnia 2017
roku. Termin zakończenia prac projektowych grudzień 2023 roku.

POIR.01.01.01-00-0005/17, pt. „Opracowanie nowych, wysokiej jakości odmian maliny, jeżyny i truskawki
spełniających wymagania rynku owoców świeżych o podwyższonych walorach prozdrowotnych”. Projekt realizowany
jest od października 2020 roku. Termin zakończenia prac projektowych grudzień 2023 roku.

RPMP.01.02.01-12-0305/17, pt. „Opracowanie nowych odmian suchodrzewu jadalnego dostosowanych do warunków
klimatycznych Polski, o owocach deserowych i/lub do przetwórstwa z uwzględnieniem ich wysokiej wartości
prozdrowotnej oraz opracowanie uproszczonej technologii produkcji.” Projekt był realizowany od 1 maja 2018
do 30 kwietnia 2021.

Głównym celem jest opracowanie nowych genotypów gatunku o cennych dla zdrowia właściwościach
owoców-suchodrzewu jadalnego oraz przetestowanie ich przydatności na rynek owoców deserowych oraz do celów
przemysłu przetwórczego, a także opracowanie optymalnych metod uprawy.

Całkowita wartość projektu: 873688,84 PL

Wymienione projekty realizowane są w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia Prac B+R przez
przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Gospodarka
wiedzy, działanie: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, poddziałanie: Projekty badawczo – rozwojowe
przedsiębiorstw.