EN PL

NASZE ODMIANY TRUSKAWKI

» więcej

NASZE ODMIANY MALINY

» więcej

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE

» więcej

Współpraca i Partnerzy

» więcej

KONTAKT

» więcej

PROJEKTY UNIJNE

» więcej

OFERTA

» więcej

Projekty unijne


Firma Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoj, Program: Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przedsiębiorstw, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, nr wniosku POIR. 01.01-00-0073/16 pt. "Opracowanie nowych odmian roślin jagodowych (malina, truskawka, jeżyna) dla przetwórstwa, o podwyższonej wartości biologicznej i użytkowej, w tym ograniczonej podatności na choroby i szkodniki, o cechach stanowiących o wysokiej opłacalności produkcji (m.in. zbiór maszynowy maliny i jeżyny)".

Projekt realizowany będzie przez 89 miesięcy, od 1.07.2016 do 30.11.2023.

Celem projektu jest uzyskanie odmian przemysłowych maliny, jeżyny i truskawki odznaczających się cechami:

1. Efektywność zbioru maszynowego na poziomie 80-90% – dot. maliny i jeżyny.

2. Plenność i średnia masa owocu:

•malina:15t/ha,4-4,5g • truskawka:15t/ha owoców odszypułkowanych,20-25t/ha do koncentratów,15g •jeżyna:2kg/roślinę,2,3-2,5g

3. Przydatność do przetwórstwa (zawart. Brix -ekstraktu refraktometrycznego)
• malina:11 • truskawka:11 • jeżyna:13,7

4. Wartość prozdrowotna owoców

5. Odporność lub ograniczona podatność na choroby (w tym odporność maliny na RBDV) i szkodniki

Nowe odmiany będę dostosowane do upraw w polskich warunkach klimat. (wysoka odporność na przemarzanie, suszę).

Planowane jest uzyskanie odmian jeżyny owocujących na pędach tegorocznych (prostszy sposób uprawy, brak rusztowań, zmniejszenie ilości środków chem. do ochrony, koszenie pędów po zbiorze, brak przemarzania pędów).

Wartość projektu: 2543 296.90 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2011 961.71 zł

1 kwietnia 2017 roku Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoj, Program: Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przedsiębiorstw, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, nr wniosku POIR. 01.01-00-00
05/17, pt. "Uzyskanie nowych odmian maliny czarnej w procesie hodowli twórczej oraz opracowanie technologii dla ukierunkowanej produkcji owoców".

Projekt realizowany jest od kwietnia 2017 roku. Termin zakończenia prac projektowych grudzień 2023 roku.

Celem projektu jest opracowanie nowych w skali świata odmian maliny czarnej z przeznaczeniem owoców na rynek deserowy oraz dla przetwórstwa, dostosowanych do uprawy w polskich lub równoważnych warunkach klimatycznych.
 
Nowe produkty będą cechowały się m.in. poprawą takich cech i parametrów jak:  efektywność zbioru maszynowego,  plenność i wielkość owoców,  przydatność do przetwórstwa i na rynek owoców deserowych,  wartość prozdrowotna owoców,  odporność/mała podatność na choroby i szkodniki. Wdrożenie wyników projektu będzie skutkowało m.in.:  podniesieniem innowacyjności, wzrostem zaawansowania technologicznego i konkurencyjności,  wzrostem wartości rynkowej przedsiębiorstwa,  potwierdzeniem wysokich kompetencji w zakresie realizacji prac B+R,  wzmocnieniem współpracy z jednostkami naukowymi,  pozyskaniem nowych Klientów i Partnerów,  powstaniem nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 2 612 991,18 zł
Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 068 514,66 zł
W związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0005/17-00 pod nazwą „Uzyskanie nowych odmian maliny czarnej w procesie hodowli twórczej oraz opracowanie technologii dla ukierunkowanej produkcji owoców” Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 1/12/2018/POIR z dnia 10.12.2018 dotyczącego analiz chemicznych owoców.
W wyniku przeprowadzonej analizy ofert wybrano ofertę Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.